Prijava štete od suša

Министарство унутрашњих послова Републике Србије – Сектор за ванредне ситуације упутио је захтев за достављање Извештаја од штета од суша на територији Градске општине Палилула (бр. 071/1 БР 247/12, од 10. 08. 2012). Лица која су претрпела штету од суша, пријаву треба да поднесу преко писарнице Градске општине Палилула, Таковска 12 или путем електронске поште на stab@palilula.org.rs

У пријави је неопходно навести следеће податке:

– Име и презиме лица, број личне карте, адреса стана и број фиксног и мобилног телефона,

– Број катастарске парцеле и површина која је погођена сушом,

– Врста пољопривредне културе која се налази на парцели.