Pomoć u hrani porodicama izbeglica i interno raseljenih lica

На  основу обавештења  Комесаријата за избеглице Републике Србије бр. 019 – 639 од 18.07.2012. године о могућностима добијања хуманитарне помоћи у пакетима хране  за најугроженије породице избеглица  и интерно расељених лица /ИРЛ/ са територије ГО Палилула,  Комисија ГО Палилула за избор корисника за доделу ове врсте помоћи  упућује:

Јавни  позив  за доделу хуманитарне помоћи у пакетима  хране и пријављивање најугроженијих породица избеглица, /лица која су имала овај статус, али су га укинула и регулисала пребивалиште, а налазе се у стању озбиљне социјалне потребе/ и особа, регистрованих као интерно расељених лица /ИРЛ/, са територије ГО Палилула

Право  на помоћ у  пакетима хране могу да остваре породице и појединци, који имају статус избеглице, /лица која су овај статус у међувремену укинула и регулисала пребивалиште, а налазе се у стању озбиљне социјалне потребе/, као и особе које су регистроване као интерно расељенa лица са КиМ.

Основни услов за сва напред наведна лица је да имају пријаву боравишта/ пребивалишта/ на територији ГО Палилула и да су им укупни месечни приходи   мањи  од просечне нето зараде у Републици Србији за месец  јуни 2012. године.

Предност у остваривању овог права има:

1. Вишечлана породица (са троје и више деце),
2. Вишегенерацијска породица,
3. Једнородитељска породица са малолетном децом,
4. Породица са дететом са сметњама у развоју,
5. Породица са инвалидним чланом/ вима
6. Породица са болесним чланом/вима,
7. Породица труднице/а,
8. Породица старих лица (жене преко 60 година, мушкарци преко 65 година
живота),
9. Породица са чланом, који је преживео насиље у породици,
10. Породица, чији је члан смртно настрадао или нестао у сукобима на простору
бивше СФРЈ,
11. Једночлано домаћинство / лице старије од 50 година/,
12. Породица,  која живи у подстанарском статусу,
13. Породица, са приходима до висине социјалне помоћи /МОП-а/,

Право на помоћ се реализује попуњавањем Пријавног обрасца, који је дат у прилогу Јавног позива.

Уз попуњен Пријавни образац, подносилац је дужан да достави и сву потребну документацију, и то:
– фотокопију  важећих избегличких легитимација, за себе и чланове своје породице,
– фотокопију личних карата, тј. других личних исправа за све чланове свог породичног домаћинства – пунолетне, односно фотокопије изводе из МКР или здр. књижица за малолетна лица, као и фотокопију/е решења о укидању статуса избеглице,
– фотокопију личне карте, пријаве боравишта  и легитимације ИРЛ за интерно расељена лица са КиМ, /за мал. лица фотокопије извода из МКР или здр.књижица/,
– за пунолетна, незапослена лица – потврду о незапослености од Националне службе за запошљавање (за пријављена лица), а за незапослена лица, која нису у евиденцији Националне службе за запошљавање /НЗС/ – оверену изјаву два сведока о незапослености,
– за запослена лица – потврду послодавца о висини зараде за задњи месец исплате,
– за пензионере – фотокопију задњег пензијског чека или извода из банке,
–  за самохране родитеље – фотокопију извода из МКУ за преминулог брачног друга,  копију пресуде о разводу брака и потврде суда о самосталном вршењу родитељског права, копију потврде надлежног Центра за социјални рад или оверену изјава два сведока да сам брине о деци,
– за особе са инвалидитетом – фотокопију решења о инвалидности,
– за лица са сметњама у развоју – фотокопију решење о категоризацији,
– за лица са здравственим  проблемима – фотокопије лекарских налаза /не старијих од 2 године/,
– за труднице – потврда надлежног лекара-специјалисте,
– за кориснике материјалне помоћи – фотокопију решења о МОП надлежног Центра за социјални  рад,
– за лица, која су преживела породично насиље – фотокопију извештаја надлежног Центра за соц. рад или МУП-а,
– за породице, чији је члан смртно настрадао у сукобима на тлу бивше СФРЈ или се и даље води као нестао – фотокопију извештаја надлежног државног органа, Службе тражења Црвеног крста Србије, Међународног Црвеног крста и сл.
– за породице, које станују као подстанари – фотокопију уговора о закупу /изнајмљивању стана или оверену изјаву 2 сведока да станују као подстанари.

Тражени докази достављају се у неовереним фотокопијама / осим изјава – личне и са 2 сведока, које обавезно морају бити оверене/.

Комисија, по потреби, може од сваког подносиоца пријаве да затражи додатна документа  и има право да врши проверу веродостојности приложене документације путем увида у оригинале или на други одговарајући начин.

Напомена: С обзиром на то да се овај Јавни позив односи на доделу хуманитарне помоћи у пакетима хране, није могуће улагање приговора на одлуку Комисије.

Пријава са пратећом документацијом  подноси се ГО Палилула, преко писарнице општине уБеограду, ул. Таковска бр. 12, или у Услужном центру ГО Палилула у Борчи, ул. Ивана Милутиновића бр. 12 Г, уз назнаку – Комисија за расподелу хум. помоћи у пакетима хране, /или Повереник за избеглице ГО Палилула/.

Крајњи рок за пријаву је 27.08.2012. , почев од 15.08.2012. године.  Неблаговремене пријаве се неће разматрати.

Пријавни обрасци се могу преузети у ГО Палилула – на писарници, у канцеларији за избеглице, месним заједницама или на сајту општине www.palilula.org.rs i www.borca.rs.

Све информације могу се добити на тел: 3236-491 и 3236-221/ лок.111, 214 и 228, или лично – у Канцеларији за избеглице, на 6. спрату, соба 114А и код Повереника за избеглице, на 4. спрату, соба 76.

Ovde preuzmite obrazac (PDF 55KB)