Tag: poljoprivredni fakultet

Komarci „isisali” dva miliona evra

Dr­ža­va je ove go­di­ne iz­gu­bi­la bit­ku pro­tiv ko­ma­ra­ca ko­ji su nas iz­u­je­da­li kao ni­ka­da ra­ni­je. Bez­u­spe­šno se tra­žio no­vac za na­bav­ku pre­pa­ra­ta za za­pra­ši­va­nje, iako još od 2008. go­di­ne dr­ža­va po­se­du­je ogrom­nu ko­li­či­nu sred­stva pro­tiv lar­vi ko­ma­ra­ca, piše Politika. Dve misterije obavijaju tu nabavku. Zbog čega je kupljeno čak 317.500 litara, od čega je potrošena jedva …

Continue reading